освітньо-професійна програма «МЕНЕДЖМЕНТ»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 073 «Менеджмент»
галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

ОПП-073-Менеджмент-бакалавр