Наука

Основні завдання

Основними завданнями, які стоять перед університетом – є організація та проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, які спрямовуються на здобуття нових знань про закономірності функціонування існуючих та створення новітніх біологічних і фізичних об’єктів, їх взаємодії та впливу на навколишнє природне середовище, а також розроблення на базі зазначених знань наукових продуктів для інноваційного розвитку агропромислового комплексу в України.
Саме для реалізації цих завдань в повній мірі задіяний науковий потенціал професорсько-викладацького складу університету.
Наукова робота університету проводиться в рамках кафедральних, держбюджетних та госпдоговірних тем, відповідно, фундаментального та прикладного спрямування.

Основні напрями

  • Раціональне використання і стале управління ґрунтовими ресурсами, збереження родючості та здоров’я ґрунтів, захист їх від деградації
  • Системи землеробства за оптимізації землекористування в агроландшафтах
  • Гнучкі технологічні процеси виробництва сільськогосподарської продукції та комплекси технічних засобів для їх реалізації.
  • Стале водокористування, формування водної безпеки, розвитку меліорації та ефективного використання меліорованих земель в умовах змін клімату
    • Відновлення та розвиток зрошення і дренажу в Україні в умовах змін клімату
    • Використання меліорованих земель в умовах змін клімату
  • Формування збалансованих систем землеробства на зрошуваних землях в умовах кліматичних змін

Організація наукової діяльності 

Науково-дослідна частина є основним структурним підрозділом, що складається з наукових груп при кафедрах та відділах, які виконують науково-дослідні роботи та розробки з усіх напрямів діяльності згідно зі спеціалізацією.

Історична довідка
Науково-дослідна частина КАУ НААН є правонаступницею Кам’янсько-Дніпровській дослідної станції Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України, на базі якої протягом багатьох років (з 1948 р) проводились науково-експерементальні роботи з розробки і впровадження інтенсивних технологій вирощування с.-г. культур за краплинного зрошення; воднобалансові дослідження на посівах сільськогосподарських культур та еволюції ґрунтів під впливом зрошення.

НДЧ очолює керівник – к.т.н, Антонюк Андрій,
який здійснює оперативне керівництво її діяльністю, та підпорядковується проректору з наукової роботи .

Співробітники університету, аспіранти проводять наукові дослідження
в ахгрохімічній лабораторії КАУ НААН;
спеціалізованих науково-дослідних лабораторіях науково – дослідних інститутів та інших наукових установ, організацій, підприємств (ботанічних садів, дендропарків, заповідників), що перебувають у віданні НААН.

Станом на червень 2021 року науково-педагогічні та наукові працівники університету ​виконують замовлення державних підприємств НААН України, які стосуються агрохімічного обстеження полів; біометричних спостережень за ростом і розвитком сільськогосподарських культур, моніторингу коефіцієнтів виносу поживних речовин з ґрунту для розробки системи удобрення сільськогосподарських культур сумою понад 3 млн грн.

1Державне підприємство “Дослідне господарство “Пасічна” Інституту кормів та СГ Поділля НААН”
2Державне підприємство “Дослідне господарство “Нива” Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН”
3Державне підприємство “Дослідне господарство “Олександрівське” ННЦ “Інститут землеробства НААН”
4Державне підприємство “Дослідне господарство “Нова Перемога” Інституту СГ Полісся НААН”
5Державне підприємство “Дослідне господарство “Зорі над Бугом” Інституту захисту рослин НААН”
6Державне підприємство “Дослідне господарство “Еліта” МІП ім. В.М.Ремесла НААН”
7Державне підприємство “Дослідне господарство “Зоряне” Інституту садівництва НААН”