Вступнику

Вступна кампанія 2024

Київський аграрний університет Національної академії аграрних наук України готує бакалаврів та магістрів за спеціальностями:
201 – «Агрономія»
204– «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
208 – «Агроінженерія»
073 – «Менеджмент»

Спеціальність 201 – “Агрономія”

Агроном – це дипломований фахівець в сфері сільського господарства, який володіє широким набором знань і вмінь із рослинництва, землеробства, агрохімії, генетики, селекції, насінництва, ґрунтознавства, кормовиробництва, плодівництва, овочівництва, механізації сільськогосподарського виробництва, технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, фітопатології, ентомології та інших. Агрономія – одна з найбільш затребуваних професій на ринку праці. Нині фахівець з агрономії має великі перспективи, адже земля – стале джерело достатку, ефективне використання якого можливе лише за умови ґрунтовних знань і вмінь.
Фахівець за спеціальністю «Агрономія» здатний виконувати професійну роботу, пов’язану з вирощуванням зернових, технічних і кормових культур. Він займається впровадженням і освоєнням науково обґрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і підвищення якості вирощеної продукції та підвищення родючості ґрунту. Фахівець з агрономії добре обізнаний з механізацією с.-г. виробництва, зберіганням і первинною переробкою продукції рослинництва та її реалізацією.
Перед фахівцями із агрономії відкриваються широкі простори для працевлаштування у фермерських господарствах, інших сільськогосподарських підприємствах і в наукових організаціях.

Спеціальність 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Фахівець з цієї спеціальності сприяє зростанню продуктивності сільськогосподарських тварин методом сучасної селекції і біотехнології, створює біологічно та господарсько обґрунтовані умови експлуатації тварин: повноцінну годівлю, програмований рівень вирощування молодняку, сучасні технології відтворення, оптимальний мікроклімат, створює міцну кормову базу.
У підготовці фахівців поєднуються теоретичні знання та практичні навички з основ технології заготівлі та зберігання кормів, нормованої годівлі сільськогосподарських тварин, механізації виробничих процесів у тваринництві, інтенсивних технологій і організації виробництва продукції тваринництва та її реалізації в ринкових умовах, обліку та звітності у тваринництві, закупівельних цін, діючих стандартів, зоогігієнічних вимоги до одержання доброякісної продукції.
Ставши фахівцем спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» випускники зможуть реалізувати свої професійні навички в навчально-дослідних господарствах, сільськогосподарських підприємствах, фермерських господарствах та наукових установах.
Перспективою залишається можливість співпраці з іноземними установами, що спеціалізуються на питаннях виведення нових порід тварин або вдосконалення існуючих.

Спеціальність 208 – «Агроінженерія».

Агроінженерія – спеціальність, яка поєднує в собі технології і засоби механізації сільськогосподарського виробництва, має глибокі витоки та серйозну позитивну динаміку розвитку. Фахівці даного профілю здатні виконувати найрізноманітніші професійні завдання та можуть займати первинні керівні посади із технічного забезпечення агропромислового виробництва.
Випускники зможуть: керувати: технічними підприємствами, службами, відділами, підрозділами, персоналом та навчанням працівників.
Працювати: головним інженером, головним механіком, начальником цеху, начальником зміни, майстром виробничої дільниці, майстром з експлуатації та ремонту машин, механізмів та обладнання.
Виконувати обов’язки: фахівця на підприємствах із виконання сільськогосподарських робіт, управління механізації, проектно-конструкторських установах, установах з експертної оцінки машин і обладнання, сервісних центрах з обслуговування та продажу машин і обладнання, підприємствах із виробництва та переробки продукції рослинництва та тваринництва, підприємствах з виробництва машин і обладнання галузі.
Потенційні можливості фахівців спеціальності «Агроінженерія» – це не лише цікава робота та перспектива кар’єрного росту, а й високий рівень доходу, ринки праці не лише регіонального чи державного, а й міжнародного рівня. Агроінженер – одна з найзатребуваніших на ринку праці спеціальностей, фахівців якої потребує значна частина наявних агропідприємств.

Спеціальність 073 – «Менеджмент».

Сучасне підприємство будь-якої галузі – це складний комплекс, вся діяльність якого складається з різноманітних процесів – виробництва, збуту, маркетингу та багатьох інших. Всі процеси на підприємстві вимагають управління. Відповідно, менеджер – це керівник або управляючий, що відповідає за кожен бізнес-процес та діяльність підприємства в цілому. Саме тому професія менеджера стає найбільш затребуваною на сучасному ринку праці.

Випускники спеціальності «Менеджмент» здобувають необхідні навички та компетенції з управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами, зокрема мають можливість працювати на підприємствах різних форм власності та сфер діяльності на таких посадах:

 • Директори (генеральний, виконавчий, фінансовий)
 • Керівники структурних підрозділів підприємства
 • Адміністратор
 • Менеджер зі збуту
 • Менеджер з логістики
 • Менеджер з реклами
 • Менеджер ЗЕД
 • HR-менеджер
 • Менеджер з маркетингу
 • Менеджер матеріально-технічного постачання
 • Організатор власного бізнесу (приватний підприємець, керівник приватного підприємства)