освітньо-професійна програма «АГРОНОМІЯ»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 201 Агрономія
Галузь знань 20 аграрні науки та продовольство

ОПП-201-Агрономія-бакалавр