У Київському аграрному університеті НААН аспіранти  закінчили курс навчання  та успішно склали  іспит з  англійської мови.

Розвиток академічних та професійно орієнтованих комунікативно-
мовленнєвих компетенцій у здобувачів ступеня доктора філософії   визнано
сьогодні одним з головних пріоритетів у оновленні вищої освіти в Україні.
Володіння майбутніми науковцями англійською мовою на високому рівні
значно  розширює  можливості для академічної та освітньої інтеграції в
світове наукове середовище,  підвищує конкурентоспроможність як на
національному та міжнародному рівнях. Для аспірантів у КАУ НААН
викладання освітніх компонентів  організовано відповідно до сучасних
освітніх стандартів з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії.
 Завдяки інноваційним  підходам в навчанні  на лекціях та практичних
заняттях створюються умови до  формування  мовної та комунікативно-
мовленнєвої  компетентностей  аспірантів, що допомагає реалізувати їм  свої
задуми під час здійснення проєктної, наукової  діяльності,  успішної
комунікації на міжнародних семінарах, конференціях, симпозіумах як в
Україні, так і за її межами. Навчальний процес забезпечують
висококваліфіковані викладачі, кандидати філологічних наук, які мають
багаторічний досвід роботи за кордоном.  На іспиті аспіранти  при
презентації результатів своєї наукової роботи продемонстрували високий
рівень  англомовної компетентності, активно відповідали на питання
викладачів та колег. Загалом,  стратегія розвитку університету передбачає
створення в КАУ НААН англомовного середовища, де кожен викладач та
науковий співробітник буде мати рівень володіння англійською мовою не
нижче В2, (на даний час для професорсько-викладацького складу КАУ
НААН цей показник складає 92%), за вибором студентів навчальні
дисципліни будуть викладатися англійською мовою.