освітньо-професійна програма «АГРОІНЖЕНЕРІЯ»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю
208 «Агроінженерія»
Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

ОПП-208-Агроінженерія-бакалавр