Матеріально-технічне забезпечення

Відповідно до пункту 4 Постанови № 04/08 Президії Національної академії аграрних наук України від 17 березня 2021р. для створення необхідних умов щодо забезпечення діяльності Київського аграрного університету здійснена передача майна Інституту водних проблем та меліорації НААН.
КАУ НААН знаходиться за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вулиця Васильківська, 37.
Якість навчального процесу значною мірою залежить від ресурсного забезпечення. Аудиторний фонд фахових кафедр в повній мірі забезпечує проведення лабораторних робіт, практичних занять та лекцій з профілюючих та загальних дисциплін. Це дає можливість широко використовувати навчальні посібники, лабораторне та демонстраційне обладнання, технічні засоби навчання.
Для організації навчального процесу в Університеті облаштовано кафедри для професорсько-викладацького складу, є достатня кількість навчальних та поточних аудиторій для проведення лекційних, лабораторно-практичних занять, а також кафедральні кімнати, кімнати відпочинку. Кафедри мають учбові кабінети, проектні кабінети та лабораторії, оснащення яких забезпечує виконання всіх лабораторних, практичних, курсових робіт, індивідуальних завдань, передбачених навчальними планами та програмами.
В Університеті створено 4 сучасних комп’ютерних класа з відповідним програмним забезпеченням для проведення практичних занять зі спеціальностей, в яких передбачено використання ПЕОМ та ліцензійних програм.
Приміщення оснащені стаціонарною звуко- та відеозаписуючою апаратурою, комплексом мультимедійної апаратури, проектувальними пристроями.
КАУ НААН має достатню навчально-матеріальну базу для ефективної організації освітнього процесу відповідно до сучасних вимог підготовки фахівців, соціально-побутові умови проживання в гуртожитку відповідають встановленим нормам. Будівлі університету відповідають нормам санітарно-технічного стану приміщень, про що свідчать записи у санітарно-технічному паспорті.

Студенти Університету проходять виробничу практику та практичну підготовку згідно навчальних планів,  впроваджують свої наукові, інноваційні  розробки безпосередньо в науково-дослідних інститутах, дослідних станціях, державних підприємствах дослідних господарствах Національної академії аграрних наук України (НААН)

Для ефективної реалізації поставлених перед Університетом завдань Державне підприємство «Дослідне господарство «Степне» визначено навчально – виробничим центром Київського аграрного університету НААН (постанова Президії НААН №24/06 від 22 грудня 2022р.). Постановою Президії НААН № 24/07 від 22 грудня 2022р. передано на баланс Університету будівлю лабораторного комплексу державної дослідної станції імені М.І.Вавілова. Постановою Президії НААН № 08/03 від 21 червня 2023 р., визначені наукові установи, які відповідальні за забезпечення навчального процесу за відповідними напрямами підготовки фахівців, а саме:

 • Інститут механіки та автоматики агропромислового виробництва НААН – за напрямом «агроінженерія»;
 • ННЦ «Інститут землеробства НААН» – за напрямом «землеробство»;
 • ННЦ «Інститут аграрної економіки» – за напрямом «аграрна економіка та менеджмент»;
 • Інститут розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця НААН – за напрямом «технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»;
 • Інститут водних проблем і меліорації НААН – за напрямом: “агрономія” «водна інженерія та водний менеджмент»;
 • Інститут захисту рослин НААН – за напрямом «захист рослин»;
 • ННЦ «Інститут бджільництва» – за напрямом «реабілітація»;
 • Інститут рибного господарства НААН – за напрямом «аквакультура»;
 • Інститут біоенергетичних культур та цукрових буряків НААН – на напрямом «селекція і генетика»;
 • ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії» – за напрямом «ґрунтознавство і агрохімія»;
 • Інститут садівництва НААН – за напрямом «садівництво та овочівництво»;
 • Інститут ветеринарної медицини НААН – за напрямом “ветеринарна медицина”;
 • Інститут агроекології і природокористування НААН – за напрямом “агроекології і природокористування”.

Загальна площа університету складає

 Найменування приміщенняПлоща, м2
1Загальна площа університету9813,6
2площа навчальних приміщень4719,9
3спортивні зали, 03022, м.Київ, вул. Ломоносова 18500,00
4бібліотека180,00
5гуртожиток, 03127, м.Київ, пров. Жуковського 61 380,60
6*гуртожиток 03022 м. Київ, Васильківська, 361206,8
7їдальні, буфети, 03022, м.Київ, вул. Ломоносова 18400,00
8*Їдальня м. Київ, Васильківська, 361426,3
*Забезпечений безперешкодний доступ людей з інвалідністю та маломобільних груп населення

В КАУ НААН є актова зала і медичний пункт. Забезпеченість якими для студентів та викладачів становить 100%. 

Площа бібліотеки з читальним залом становить 180 м2, або 0,45 м2 на одного студента при потребі 0,31 м2 згідно ДБН. При цьому бібліотека включає:

 • Приміщення абонемента з каталогом; читальна зала із зоною індивідуальної роботи, аудіо- і відео-матеріалами з розрахунку не менше ніж 2,4 м2 на одне читацьке місце;
 • Фонд відкритого доступу з розрахунку не менше 5 м2 на одну тисячу одиниць книжкового фонду; книгосховище з розрахунку не менше ніж 2,5 м на одну тисячу одиниць зберігання;
 • Приміщення для зберігання відеоматеріалів та електронних носіїв;
 • Робочу кімнату з розрахунку не менше ніж 6м на одне робоче місце. 
 • Приміщення харчування та медичного призначення відповідають ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди». Університет орендує їдальню та буфет площею 400 м2. Кількість місць в залах їдалень визначено з розрахунку одне місце на трьох здобувачів освіти. Розмір площі кожного обіднього залу (без роздавальної) становить на одне місце не менше ніж 1,0 м2 .
 • При їдальні передбачено умивальники, кількість яких визначено із розрахунку один умивальник на 40 місць в обідньому залі. Також влаштовано електрорушники із розрахунку один електрорушник на три умивальники.

Для організації навчально-виховного процесу в університеті облаштовані кафедри для професорсько-викладацького складу, є достатня кількість навчальних аудиторій для проведення лекційних, лабораторно-практичних занять, а також кафедральні кімнати. Кафедри мають учбові кабінети, проектні кабінети та лабораторії, оснащення яких забезпечує виконання всіх лабораторних, практичних, курсових робіт, індивідуальних завдань, передбачених навчальними планами та програмами.

Для проведення занять з гуманітарних та фундаментальних дисциплін використовуються аудиторії, лабораторії, учбові кабінети відповідних кафедр та загально університетський аудиторний фонд. 

В навчальному процесі в КАУ НААН 60 ПЕОМ. Кожен студент має можливість працювати за ПЕОМ в середньому 1-2 години на день в період навчання. Розрахунок кількості комп’ютерів на 100 студентів підтверджує виконання нормативів (60 ПОЕМ х 100/400 студ.=15 ПЕОМ на 100 студ.). Студенти мають можливість  навчаються у другу зміну та по суботах. На всій території та гуртожитку діє швидкісний інтернет  та налаштований WiFi. 

Серед лабораторного обладнання є сучасні прилади і устаткування. Наявний комплект обладнання забезпечує не лише виконання програмних лабораторних робіт, але й участь студентів старших курсів у реальних науково-дослідних роботах, а також можливість виконання дослідницьких розділів в дипломних проектах та роботах. 

Бібліотечний фонд багатогалузевий, комплектується літературою з питань аграрного виробництва, рослинництва, землеробства, сільськогосподарських меліорацій, ґрунтознавства, кормовиробництва, овочівництва та інших галузей сільського господарства. Фонд налічує понад 133 тис. примірників, серед яких книги, збірники наукових праць, методичні рекомендації, дисертації, періодичні видання, рукописні та електронні матеріали вітчизняних та іноземних видавництв. З новинками літератури можна ознайомитись на постійно діючих виставках: «Нові книги», «Нові періодичні видання», «Наукові праці співробітників ІЗЗ НААН», «Аграрна наука-виробництву», «На допомогу спеціалістам».  Поряд з сучасними виданнями у бібліотеці є рідкісні видання, зокрема ранніх історичних періодів та значних етапів в історії нашої держави та інших країн. Особливо цінні книги, що видані в дореволюційний період, період Української революції 1917-1920 рр., довоєнний період 1921-1941 рр., період німецької окупації та реконструкції (1941-1948 рр.) і видані невеликим накладом. Є видання, які пов’язані з іменами видатних вчених аграрників, що зробили значний внесок у розвиток науки.

Працівниками бібліотеки та університету впроваджуються сучасні форми і методи роботи, формується електронний каталог бібліотеки, створюються бази даних дисертацій і авторефератів, праць наукових співробітників, викладачів університету, проводиться робота по створенню мережі з виходом в Internet. Вся література, в т.ч. періодичні видання, проходять повну наукову і технічну обробку. Здійснюється робота по організації, раціональному розміщенню основних та додаткових фондів, їх збереженню і реставрації. Ведеться робота по пропаганді та розкриттю бібліотечних фондів.

Викладачі і студенти університету мають змогу користуватися можливостями Інтернету, електронним каталогом, електронною бібліотекою, офіційним сайтом університету, де міститься інформація про університет, факультети, навчальний та науковий  процеси в університеті, мають доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного профілю. Кафедральні комп’ютери  факультетів підключені до глобальної мережі Інтернет, для студентів передбачено спеціалізовані кабінети. Університет має доступ  до міжнародної наукової бази даних Scopus.

Умови охорона здоров’я студентів

В університеті є в наявності медичний пункт, де професійні лікарі надають необхідну допомогу і проводять консультації студентів, аспірантів, співробітників. 

Місце відпочинку студентів та співробітників КАУ НААН організовано на базі ДП ДГ “Степне”

Умови проживання

Студентам, аспірантам КАУ НААН надається гуртожиток, який розміщений за адресою: 03127, м.Київ, пров. Жуковського 6